دانلود نمونه سوال آمادگی دفاعی پایه دهم

مشخصات محصول: نمونه سوال آمادگی دفاعی پایه دهم بصورت word. قیمت3000تومان- اگه ایمیل ندارید این ایمیل را وارد نماییدpardakht@yahoo.com توجه:رمز اینترنتی کارت بانکی را باید از خودپرداز بانک مربوط به کارت تهیه نمایید. بعد از پرداخت می توانید دانلود نمایید

دانلود نمونه سوال زبان دهم نوبت اول

مشخصات محصول:نمونه سوال زبان پایه دهم بصورت word.قیمت4000تومان-اگه ایمیل ندارید این ایمیل را وارد نمایید pardakht@yahoo.com توجه:رمز اینترنتی کارت بانکی را باید از خودپرداز بانک مربوط به کارت تهیه نمایید. بعد از پرداخت می توانید دانلود نمایید

دانلود نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هفتم نوبت دوم

مشخصات محصول: نمونه سوال زبان پایه هفتم بصورت word. قیمت3000تومان- اگه ایمیل ندارید این ایمیل را وارد نماییدpardakht@yahoo.com توجه:رمز اینترنتی کارت بانکی را باید از خودپرداز بانک مربوط به کارت تهیه نمایید. بعد از پرداخت می توانید دانلود نمایید
نمونه سوال زبان پایه هفتم نوبت دوم

دانلود نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هشتم نوبت اول

مشخصات محصول:نمونه سوال زبان پایه هشتم بصورت PDF.قیمت3000تومان-اگه ایمیل ندارید این ایمیل را وارد نمایید  pardakht@yahoo.com توجه:رمز اینترنتی کارت بانکی را باید از خودپرداز بانک مربوط به کارت تهیه نمایید.بعد از پرداخت می توانید دانلود نمایید

دانلود نمونه سوالات امتحان زبان انگلیسی پایه دهم دبیرستان vision 1درس 2

مشخصات محصول:نمونه سوال زبان پایه دهم بصورتpdf.قیمت3000تومان-اگه ایمیل ندارید این ایمیل را وارد نمایید pardakht@yahoo.com توجه:رمز اینترنتی کارت بانکی را باید از خودپرداز بانک مربوط به کارت تهیه نمایید. بعد از پرداخت می توانید دانلود نمایید

دانلود نمونه سوال زبان انگلیسی پایه دهم vision

مشخصات محصول:نمونه سوال زبان پایه دهم بصورتpdf.قیمت3000تومان-اگه ایمیل ندارید این ایمیل را وارد نماییدpardakht@yahoo.comتوجه:رمز اینترنتی کارت بانکی را باید از خودپرداز بانک مربوط به کارت تهیه نمایید. بعد از پرداخت می توانید دانلود نمایید

نمونه سوال زبان انگلیسی چهارم دبیرستان

مشخصات محصول:3 تا نمونه سوال زبان چهارم دبیرستان بصورت  pdf و زیپ شده-با جواب-نوبت اول و دوم-قیمت4000تومان-حجم فایل 1,155KB

بعداز پرداخت لینک دانلود فعال خواهدشد-اگر ایمیل نداریداین ایمیل را واردنماییدpardakht@yahoo.com

 

دانلود نمونه سوال زبان انگلیسی پایه سوم دبیرستان

مشخصات محصول:5 تا نمونه سوال زبان انگلیسی سوم دبیرستان بصورت pdfو زیپ شده-با جواب-نوبت اول و دوم-قیمت 5000 تومان-حجم فایل -2,376KB بعداز پرداخت لینک دانلود فعال خواهدشد-اگر ایمیل نداریداین ایمیل را واردنماییدpardakht@yahoo.com

دانلود نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هفتم نوبت اول

مشخصات محصول:نمونه سوال زبان پایه هفتم بصورتword.قیمت3000تومان-اگه ایمیل ندارید این ایمیل را وارد نماییدpardakht@yahoo.comتوجه:رمز اینترنتی کارت بانکی را باید از خودپرداز بانک مربوط به کارت تهیه نمایید. بعد از پرداخت می توانید دانلود نمایید
نمونه سوال زبان پایه هفتم نوبت اول

نمونه سوال زبان انگلیسی پایه نهم نوبت اول

مشخصات محصول:نمونه سوال زبان پایه نهم بصورتword.قیمت3000تومان-اگه ایمیل ندارید این ایمیل را وارد نمایید  pardakht@yahoo.com توجه:رمز اینترنتی کارت بانکی را باید از خودپرداز بانک مربوط به کارت تهیه نمایید.بعد از پرداخت می توانید دانلود نمایید
نمونه سوال زبان پایه نهم نوبت اول