نمونه سوالات دبیرستان متوسطه اول

نمونه سوالات زبان انگلیسی پایه نهم خرداد ماه

مشخصات محصول: نمونه سوالات زبان انگلیسی پایه نهم متوسطه اول در نوبت خرداد ماه و نوبت دوم. سوالات بصورت word-PDF می باشند. قیمت 4000 تومان.اگر پست الکترونیک یا ایمیل ندارید این ایمیل را وارد نمایید. pardakht@yahoo.com بعد از پرداخت لینک دانلود فعال خواهد شد.

دانلود نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هفتم نوبت دوم

[zarinpalpaiddownloads id=”30″] مشخصات محصول: نمونه سوال زبان پایه هفتم بصورت +PDF+word. قیمت3000تومان- اگه ایمیل یا پست الکترونیک ندارید این ایمیل را وارد نماییدpardakht@yahoo.com توجه:رمز اینترنتی کارت بانکی را باید از خودپرداز بانک مربوط به کارت تهیه نمایید. بعد از پرداخت می توانید دانلود نمایید نمونه سوال زبان پایه هفتم نوبت دوم

دانلود نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هشتم نوبت اول

[zarinpalpaiddownloads id=”29″] مشخصات محصول:نمونه سوال زبان پایه هشتم بصورت PDF.قیمت3000تومان-اگه ایمیل ندارید این ایمیل را وارد نمایید  pardakht@yahoo.com توجه:رمز اینترنتی کارت بانکی را باید از خودپرداز بانک مربوط به کارت تهیه نمایید.بعد از پرداخت می توانید دانلود نمایید

دانلود نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هفتم نوبت اول

[zarinpalpaiddownloads id=”43″] مشخصات محصول:نمونه سوال زبان پایه هفتم بصورتword.قیمت4000تومان-اگه ایمیل ندارید این ایمیل را وارد نماییدpardakht@yahoo.comتوجه:رمز اینترنتی کارت بانکی را باید از خودپرداز بانک مربوط به کارت تهیه نمایید. بعد از پرداخت می توانید دانلود نمایید نمونه سوال زبان پایه هفتم نوبت اول

نمونه سوال زبان انگلیسی پایه نهم نوبت اول

[zarinpalpaiddownloads id=”22″] مشخصات محصول:نمونه سوال زبان پایه نهم بصورتword.قیمت3000تومان-اگه ایمیل ندارید این ایمیل را وارد نمایید  pardakht@yahoo.com توجه:رمز اینترنتی کارت بانکی را باید از خودپرداز بانک مربوط به کارت تهیه نمایید.بعد از پرداخت می توانید دانلود نمایید نمونه سوال زبان پایه نهم نوبت اول